ESG Untuk Kontraltor

ESG adalah singkatan kepada Environmental (Alam Sekitar), Social (Sosial) dan Governance (Tadbir Urus).

Ia merupakan rangka kerja yang digunakan untuk menilai kemampanan dan kesan etika sesebuah syarikat atau pelaburan terhadap tiga perkara ini yang menjadi komponen utama ESG.

Komponen Alam Sekitar memberi tumpuan kepada kesan syarikat terhadap alam sekitar semula jadi. Ia termasuk faktor seperti pelepasan karbon, penggunaan sumber, pencemaran, pengurusan sisa dan usaha syarikat ke arah mengurangkan perubahan iklim dan memelihara sumber semula jadi.

Komponen Sosial memberi tumpuan kepada aspek mempertimbangkan cara syarikat berinteraksi dan memberi kesan kepada manusia disekelilingnya. Ini merangkumi bidang seperti amalan buruh, hak asasi manusia, kepuasan pelanggan, penglibatan komuniti. masyarakatan setempat dan banyak lagi.

Komponen Tadbir Urus merujuk kepada cara syarikat diurus, struktur kepimpinannya dan sistem yang disediakan untuk memastikan akauntabiliti, ketelusan dalam membuat keputusan beretika. Ini termasuk aspek seperti hak pemegang saham dan pelabur, prinsip integriti dan dasar rasuah.

ESG telah mendapat daya tarikan yang ketara dalam dunia perniagaan dan pelaburan sebagai kaedah menilai kemampanan jangka panjang syarikat dan keupayaannya untuk mengurus risiko dan peluang yang berkaitan dengan isu alam sekitar dan sosial. Ramai pelabur dan pihak berkepentingan kini mula mempertimbangkan faktor ESG di samping metrik kewangan apabila membuat keputusan pelaburan atau menilai prestasi keseluruhan syarikat.

Selain itu, syarikat yang mengutamakan inisiatif ESG selalunya bertujuan untuk menyelaraskan amalan perniagaan mereka dengan matlamat sosial dan alam sekitar yang lebih luas.

Sejarah ESG

Kesedaran awal muncul pada sekitar tahun 1960an apabila muncul kebimbangan mengenai kesan sosial dan alam sekitar aktiviti perniagaan dalam menangani isu-isu seperti amalan buruh dan kesan alam sekitar. Sementara isu-isu berkaitan dengan pencemaran, perubahan iklim dan kehabisan sumber mula mendapat momentum pada sekitar 1990-an. Para pelabur dalam syarikat besar mula menyedari syarikat yang mempunyai amalan alam sekitar yang lemah boleh menghadapi risiko kewangan dan reputasi, hingga mula menekankan kepentingan tadbir urus korporat yang telus dan bertanggungjawab.

Pada tahun 2006 pula, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pula mula melancarkan Principles for Responsible Investment (PRI) atau Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab yang menggalakkan pelabur menyepadukan faktor ESG ke dalam proses membuat keputusan terhadap prestasi kewangan jangka panjang. Setelah itu badan kawal selia di seluruh dunia mula memperkenalkan peraturan, garis panduan dan keperluan pelaporan berkaitan ESG. Pelabur mula meminta pendedahan ESG standard untuk memastikan ketelusan dan kebolehbandingan syarikat.

ESG dalam Industri Pembinaan

ESG merupakan rangka kerja yang menilai prestasi dan impak syarikat merangkumi amalan mampan dan beretika yang diguna pakai oleh kontraktor untuk meminimumkan kesan negatif alam sekitar, menyumbang secara positif kepada masyarakat, dan mengekalkan tadbir urus yang kukuh dan standard etika.

ESG penting dalam industri pembinaan untuk:

 1. Masa depan yang lebih mampan. Aktiviti pembinaan boleh memberi kesan alam sekitar yang besar, termasuk penggunaan tenaga, pelepasan dan pengurangan sumber. Dengan mengamalkan amalan ESG, kontraktor boleh mengurangkan jejak ekologi mereka, mengekalkan pencapaian dan prestasi serta menyumbang kepada masa depan yang lebih mampan.
 2. Meningkatkan reputasi dan meninggikan jangkaan pihak berkepentingan di kalangan pelanggan, pelabur, pekerja dan orang awam yang semakin mengharapkan kontraktor, untuk menunjukkan komitmen terhadap tanggungjawab alam sekitar dan sosial.
 3. Mematuhi keperluan peraturan kawal selia sebagai satu cara mengurus potensi risiko dan penalti undang-undang.
 4. Memberi tumpuan kepada keselamatan dan kesihatan pekerja bagi mengurangkan kemalangan dan pertikaian undang-undang pekerja.
 5. Membuka pintu pasaran dan pelanggan baharu, kerana perniagaan dan individu semakin mencari rakan kongsi yang selaras dengan nilai dan keutamaan mereka.

Faedah Prinsip ESG Untuk Kontraktor

 1. Amalan perniagaan akan menjadi lebih mampan apabila prinsip ESG dapat membuka peluang kepada kontraktor untuk mengenal pasti inovasi yang boleh dibangunkan apabila mempertimbangkan kesan aktiviti mereka terhadap alam sekitar dan masyarakat.
 2. Amalan ESG menunjukkan komitmen terhadap kebertanggungjawapan kontraktor dalam tadbir urus yang lebih beretika hingga mampu meningkatkan reputasi kontraktor, menjadikannya lebih menarik kepada pelanggan, pelabur dan rakan kongsi yang mengutamakan pertimbangan kemampanan dan integriti.
 3. Amalan pembinaan cekap tenaga, pengurangan sisa dan pengoptimuman sumber juga boleh membawa kepada penjimatan kos dari semasa ke semasa. Bangunan dan infrastruktur yang mampan selalunya mempunyai kos operasi yang lebih rendah, yang boleh menjadi kelebihan daya saing.
 4. Akses lebih besar kepada modal untuk mendapatkan pembiayaan dan menarik pelaburan, kerana pelabur dan pemberi pinjaman semakin mempertimbangkan faktor ESG semasa membuat keputusan .
 5. Menangani risiko alam sekitar dan sosial boleh mengelakkan insiden yang mahal, pertikaian undang-undang dan kerosakan reputasi. Amalan tadbir urus yang kukuh memastikan pembuatan keputusan yang beretika dan akauntabiliti dapat menguruskan risiko ini.
 6. Prinsip ESG menggalakkan kontraktor untuk kekal mendahului arah aliran industri, melakukan inovasi, membuat perubahan dan menyesuaikan diri dengan permintaan dan peraturan pasaran yang berubah-ubah.

Kesimpulannya, prinsip ESG bukan sekadar trend. Ia adalah pendekatan strategik untuk menjalankan perniagaan yang sejajar dengan nilai pembinaan yang lebih bertanggungjawab.

Dengan menyepadukan amalan ESG, kontraktor boleh menyumbang kepada masa depan yang lebih mampan, mencapai hasil perniagaan yang lebih baik, dan membina legasi positif dalam industri.

Mahanom Mohammad

(Visited 29 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Your email address will not be published.